Information

 

Основна информация:

Този онлайн семинар се организира от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в партньорство с Патентно ведомство на Република България. Експерти ще представят актуалните инициативи, насочени към малките и средни предприятия (МСП) и новоучредени компании. Този онлайн семинар е безплатен, като се изисква регистрация от участниците. Събитието ще се проведе на български.

Лектори


Ирина Николова
главен експерт, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“, Патентно ведомство на Република България

Николай Братов
старши експерт, дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност“, Патентно ведомство на Република България

Яна Младенова
главен експерт, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“, Патентно ведомство на Република България; координатор с Фонда за МСП към СЕСИС

Станислава Стоянова-Атанасова
експерт, отдел „Операции“, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Програма

10:00 EESTОткриване
10:15Фонд за МСП за интелектуална собственост – инициативи
10:45Въпроси и отговори
11:00Финансова подкрепа за МСП – Предиагностика на потребностите от закрила на ИС (IPPD/IP Scan)
11:30Въпроси и отговори
11:45Финансова подкрепа за МСП – възстановяване на такси за заявяване на търговски марки и промишлени дизайни
12:15Въпроси и отговори
12:30Закриване и попълване на анкетна карта

Лична информация
Отказ от отговорност

Обработването на вашите данни е съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Информацията в настоящото съобщение се предоставя съгласно членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725. За подробна информация относно обработката на вашите данни на страницата за регистрация вижте декларацията за поверителност.

Проявата, за която се регистрирате, ще се проведе в онлайн среда. За тази цел ще бъдете приканени да използвате платформата за видеоконферентна връзка на Zoom, която позволява специфични функции, необходими за това онлайн събитие. За подробна информация относно обработката на данните ви в Zoom направете справка със специалната декларация за поверителност за участниците във виртуални събития, организирани от EUIPO чрез Zoom Video Communications.

Условия на употреба

Потребителите, участващи в онлайн проява, организирана от EUIPO чрез Zoom, се ангажират:

• да гарантират поверителността на данните (идентификатор на събитието, парола и потребителско име), които са получили от EUIPO, за включване в онлайн проявата;

• да уведомят незабавно EUIPO, ако тези данни бъдат изгубени или откраднати, или ако научат за неразрешено използване на тези данни или друго нарушение на сигурността, което може да засегне онлайн събитието;

• да зачитат поверителността на информацията и вземат необходимите предпазни мерки при обмена на тази информация;

• да приемат риска за сигурността на информацията, произтичащ от използването на видеоконферентните услуги по време на онлайн събитието, организирано чрез Zoom;

• да приемат, че EUIPO не носи отговорност за загуби или вреди, причинени в резултат на използването на Zoom, включително за евентуални вреди, причинени на трети лица, по време или вследствие на използването на Zoom за участие в събитието;

• да носят отговорност за точността, пълнотата и уместността на цялата информация, която разкриват при участието си в онлайн проявата;

• да не използват онлайн събитието за предаване на съдържание, което е незаконно или съдържа вируси на софтуер или подобни вредни компоненти;

• да приемат, че EUIPO се отказва от отговорност за незаконно използване на материали, качени от потребителите или от която и да е друга трета страна на платформата;

• да освободят EUIPO от отговорност за евентуални възникнали проблеми с връзката с платформата, които не произтичат пряко от EUIPO.