Information

Renginio pranešėjai


Irina Urbonė
VPB

Nicolas Vigneron
EUIPO

Lukas Valentukevičius
VPB

Aušra Pakėnienė
Patent attorney

Marijus Muralis
Lithuanian Innovation Centre

Vytautė Olekaitė
EUIPO

Bendra informacija

Šią nuotolinę sesiją organizuoja EUIPO kartu su Lietuvos Respublikos valstybiniu patentų biuru. Ekspertai skaitys pranešimus apie atitinkamas iniciatyvas, skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir pradedančiosioms įmonėms. Nuotolinė sesija yra nemokama, tačiau dalyviai turi užsiregistruoti žemiau.

Renginio programa

Moderatorius: Lukas Valentukevičius
10:00 EEST Sveikinimo žodis, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktorė Irina Urbonė ir EUIPO Klientų patirties ir MVĮ tinklo skyriaus vadovas Nicolas Vigneron
10:15MVĮ fondo projektas, pranešėja: Vytautė Olekaitė, EUIPO
Klausimai ir atsakymai
10:45IP scan ekspertė, pranešėja: Aušra Pakėnienė, patentinė patikėtinė, advokatų kontoros AAA Law partnerė
Klausimai ir atsakymai
11:25Inovacijų paramos paslaugos MVĮ, pranešėjas: Marijus Muralis, Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas
Klausimai ir atsakymai
11:40Lengvas pildymas, pranešėja: Vytautė Olekaitė, EUIPO
Klausimai ir atsakymai
12:15Apibendrinimas ir baigiamasis žodis

Asmens duomenys

* Įrašykite savo vardą ir pavardę, kurie turėtų būti įrašyti į dalyvio pažymėjimą, išduodamą po seminaro.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Jūsų duomenų tvarkymo operacijai taikomas 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Šiame pranešime informacija pateikiama pagal Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsnius. Išsamios informacijos apie jūsų duomenų tvarkymą šiame registracijos puslapyje rasite pareiškime dėl privatumo.

Renginys, į kurį registruojatės, vyks virtualioje aplinkoje. Šiuo tikslu jūsų bus prašoma naudoti „Zoom“ vaizdo konferencijų platformą. Šioje platformoje yra konkrečių funkcijų, kurios būtinos šiam virtualiai vykstančiam renginiui. Išsamią informaciją apie jūsų duomenų tvarkymą platformoje „Zoom“ rasite Specialiame pareiškime dėl privatumo dalyvaujantiems virtualiuose renginiuose, kuriuos EUIPO rengia per „Zoom Video Communications“.

Naudojimo sąlygos

Platformoje „Zoom“ EUIPO rengiamo virtualaus renginio dalyviai įsipareigoja:

• užtikrinti iš EUIPO gautų virtualaus renginio dalyvio prisijungimo duomenų (renginio identifikacinio numerio, slaptažodžio ir naudotojo vardo) konfidencialumą;

• nedelsiant informuoti EUIPO pirmiau minėtų prisijungimo duomenų praradimo ar vagystės atveju, taip pat sužinojus apie bet kokį neleistiną tų duomenų panaudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą, kuris galėtų daryti poveikį virtualiam renginiui;

• laikytis informacijos konfidencialumo reikalavimų ir imtis reikiamų atsargumo priemonių dalijantis tokia informacija;

• prisiimti su informacijos saugumu susijusią riziką, kylančią naudojantis vaizdo konferencijų paslaugomis per platformoje „Zoom“ organizuojamus virtualius renginius;

• pripažinti, kad EUIPO nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, padarytą dėl platformos „Zoom“ naudojimo, įskaitant bet kokią žalą trečiosioms šalims, padarytą per renginį naudojant platformą „Zoom“ arba dėl jos naudojimo;

• prisiimti atsakomybę už visos informacijos, kurią jie atskleidžia dalyvaudami virtualiame renginyje, tikslumą, išsamumą ir tinkamumą;

• per virtualų renginį neperduoti jokio turinio, kuris yra neteisėtas arba kuriame yra programinės įrangos virusų ar panašių kenksmingų komponentų;

• pripažinti, kad EUIPO neprisiima atsakomybės už jokį neteisėtą dalyvių ar kitų trečiųjų šalių į platformą įkeltos medžiagos panaudojimą;

• nelaikyti EUIPO atsakinga už jokias ryšio problemas, su kuriomis naudotojai gali susidurti platformoje ir kurios nėra tiesiogiai sietinos su EUIPO.