Information

 

Informacje Ogólne

Seminarium online organizowane przez EUIPO we współpracy z Urzędem Patentowym RP. Eksperci z obu urzędów przedstawią prezentacje dotyczące istotnych tematów z zakresu własności intelektualnej oraz najnowszych inicjatyw skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz startupów. Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja (link poniżej).

Mówcy

Anna Samolczyk-Ołdak - EUIPO
Jakub Cebula - EUIPO
Ilona Siemaszko - Polish Patent Office
Joanna Kupka - Polish Patent Office
Marek Gozdera - Polish Patent Office
Radosław Pleskot - Polish Patent Office

Agenda Ideas Powered for Business

09:00Wprowadzenie i powitanie
Nowe inicjatywy EUIPO dla MŚP: Fundusz dla MŚP (SME Fund)
Pytania i odpowiedzi
"EasyFiling" dla MŚP: nowy formularz online EUIPO
Pytania i odpowiedzi
Jak MŚP mogą łatwo i skutecznie zgłosić znak towarowy/wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym RP?
Pytania i odpowiedzi
Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IPPD service) dostępna dla MŚP oraz znaczenie ochrony własności intelektualnej
Pytania i odpowiedzi
11:40Zakończenie

Dane Osobowe
Wyłączenie Odpowiedzialności

Przetwarzanie danych podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie są przekazywane zgodnie z art. 15 i art. 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych na tej stronie rejestracyjnej można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wydarzenie, którego dotyczy rejestracja, odbędzie się w środowisku wirtualnym. W tym celu zapraszamy do skorzystania z platformy wideokonferencji Zoom, udostępniającej określone funkcje niezbędne do tego wydarzenia wirtualnego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Zoom można znaleźć w specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności dla uczestników wydarzeń wirtualnych organizowanych przez EUIPO za pośrednictwem Zoom Video Communications.

Warunki Użytkowania

Użytkownicy uczestniczący w wydarzeniu wirtualnym organizowanym przez EUIPO za pośrednictwem Zoom wyrażają zgodę na:

• zapewnienie poufności danych uwierzytelniających (identyfikator, hasło, nazwa użytkownika) otrzymanych od EUIPO w celu wzięcia udziału w wydarzeniu wirtualnym;

• niezwłoczne powiadomienie EUIPO w przypadku utraty lub kradzieży wyżej wymienionych danych uwierzytelniających, lub w razie stwierdzenia jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania tych danych, lub wszelkich innych przypadków naruszenia bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na przebieg wydarzenia wirtualnego;

• przestrzeganie poufności informacji i podjęcie niezbędnych środków ostrożności przy udostępnianiu takich informacji;

• uznanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji wynikającego z korzystania z usług wideokonferencji podczas wydarzenia wirtualnego organizowanego za pośrednictwem Zooma;

• uznanie, że EUIPO nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane korzystaniem z Zoom, w tym również szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub w wyniku używania Zoom podczas wydarzenia;

• przyjęcie odpowiedzialności za dokładność, kompletność i trafność wszystkich informacji ujawnianych podczas udziału w wydarzeniu wirtualnym;

• niewykorzystywanie wydarzenia wirtualnego do przekazywania treści niezgodnych z prawem lub zawierających wirus oprogramowania lub podobne szkodliwe elementy;

• uznanie faktu, że EUIPO zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów zamieszczanych na platformie przez użytkowników lub jakąkolwiek stronę trzecią;

• uznanie, iż EUIPO nie odpowiada za jakiekolwiek problemy z łącznością, jakie użytkownicy mogą napotkać w korzystaniu z platformy i których nie można bezpośrednio przypisać EUIPO