Information

Řečníci na Události


Jiří Jirsa
EUIPO

Robert Mulac
EUIPO

Viktor Hradil
EUIPO

Eva Křováková
UPV

Martina Kotyková
UPV

Obecné informace

Tento online seminář pořádá EUIPO ve spolupráci s českým patentovým úřadem. Odborníci z EUIPO budou přednášet o relevantních tématech z oblasti duševního vlastnictví pro právníky, advokátní koncipienty a další odborníky v oblasti duševního vlastnictví. Online seminář je zdarma, účastníci se však musí zaregistrovat níže.

Agenda

10.00 - 10.20Úvod a přivítání
10.20 - 11.20Jak si zaregistrovat kolektivní či certifikační ochrannou známku u EUIPO?
11.20 - 11.50Databáze EUIPO; kdy a jak je používat?
11.50 - 12.20Fond pro malé a střední podniky (SME Fund)
12.20 - 12.50Využití fondu pro malé a střední podniky odborníky
12.50Zakončení semináře

Osobní informace

*Uveďte prosím své jméno tak, jak si přejete, aby bylo uvedeno na potvrzení o účasti, které bude k dispozici po skončení semináře.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Zpracování vašich údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Informace v tomto sdělení jsou poskytnuty podle článků 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725. Podrobné informace o zpracování vašich údajů na této registrační stránce naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Akce, na kterou se registrujete, proběhne ve virtuálním prostředí. Za tímto účelem budete vyzváni k použití aplikace Zoom, což je platforma pro videokonference. Tato platforma má specifické funkce potřebné pro tuto virtuální akci. Podrobné informace o zpracování vašich údajů aplikací Zoom naleznete ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů účastníků virtuálních akcí organizovaných úřadem EUIPO s využitím služeb Zoom Video Communications.

Podmínky použití

Uživatelé účastnící se virtuální akce organizované úřadem EUIPO prostřednictvím aplikace Zoom se zavazují:

• zajistit důvěrnost přihlašovacích údajů (identifikačních údajů akce, hesla a uživatelského jména), které obdrží od úřadu EUIPO za účelem účasti na dané virtuální akci,

• neprodleně uvědomit úřad EUIPO, pokud dojde ke ztrátě či odcizení výše uvedených přihlašovacích údajů nebo pokud se dozvědí o jakémkoli nepovoleném použití těchto údajů či o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti s možným dopadem na danou virtuální akci,

• zachovat důvěrnost informací a při jejich sdílení přijímat nezbytná preventivní opatření,

• přijmout riziko týkající se bezpečnosti informací vyplývající z používání videokonferenčních služeb během dané virtuální akce organizované prostřednictvím aplikace Zoom,

• akceptovat, že úřad EUIPO nenese odpovědnost za žádné ztráty či škody způsobené používáním aplikace Zoom, ani za škody vzniklé třetím stranám, a to během používání aplikace Zoom pro účely dané akce nebo v jeho důsledku,

• převzít odpovědnost za přesnost, úplnost a relevantnost veškerých informací, které zpřístupní v rámci své účasti na dané virtuální akci,

• nevyužívat danou virtuální akci k přenosu jakéhokoli obsahu, který je nezákonný nebo obsahuje softwarové viry či obdobné škodlivé komponenty,

• akceptovat, že úřad EUIPO se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli neoprávněné využití materiálů nahraných na platformu Zoom uživateli nebo jakoukoli třetí stranou,

• nečinit úřad EUIPO odpovědný v souvislosti s jakýmkoli problémem s připojením, s nímž se uživatelé mohou setkat při využívání platformy Zoom a který není přímo způsoben úřadem EUIPO.