Tempo scaduto

Pasākuma runātāji


Agris Batalauskis
Patentu valde

Mārtiņš Kokalis
Patentu valde

Normunds Lamsters
EUIPO

Dace Liberte
Patentu valde

Vispārīga informācija

Šo tīmekļa semināru organizē Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sadarbībā ar Patentu valdi. Eksperti no abiem birojiem sniegs prezentācijas par būtiskām intelektuālā īpašuma tēmām juristiem, juristu palīgiem un citiem intelektuālā īpašuma profesionāļiem. Vebināra apmeklējums ir bez maksas, bet dalībniekiem ir jāreģistrējas zemāk.

Agenda

Moderators: Mārtiņš Kokalis, Patentu valde

10:00-10:10 EETApsveikuma runa (Agris Batalauskis, Patentu valdes direktors) un Apsveikuma runa + Jaunākā informācija par MVU fondu (Normunds Lamsters, EUIPO)
10:10-11:05Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Apelācijas padomju aktuālās lēmumu prakses apskats (Normunds Lamsters, EUIPO)
11:05-11:25Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Apelācijas padomju Saskaņotības grupas un to sagatavotie tiesu prakses izpētes ziņojumi (Normunds Lamsters, EUIPO)
11:25-11:50Jaunāko Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes lēmumu apskats (Dace Liberte, Latvijas Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja)
11:50-12:05Tiešsaistes demonstrācija par eSearch Case Law meklējumu rīku (Normunds Lamsters, EUIPO)
12:05Noslēgums

Atvainojamies, reģistrācija ir slēgta

Information

Personas informācija

*Lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu, ja vēlaties, lai tas parādītos dalības apliecinājumā, kas pieejams pēc semināra.

Saistību atruna

Uz jūsu datu apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Šajā paziņojumā iekļautā informācija ir sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantu. Plašākai informācijai par jūsu datu apstrādi šajā reģistrācijas lappusē skatīt šo paziņojumu par privātumu.

Pasākums, uz kuru jūs reģistrējaties, notiks tiešsaistes vidē. Šim nolūkam jūs aicinās izmantot Zoom videokonferenču platformu. Šai platformai ir īpašas iezīmes, kas nepieciešamas šim tiešsaistes pasākumam. Plašākai informācijai par jūsu datu apstrādi Zoom vidē lūdzam skatīt Īpašo paziņojumu par privātumu dalībniekiem virtuālajos pasākumos, ko organizē EUIPO, izmantojot Zoom videosakarus.

Lietošanas nosacījumi

Lietotāji, kuri piedalās tiešsaistes pasākumā, ko EUIPO organizē Zoom vidē, piekrīt:

• nodrošināt konfidencialitāti akreditācijas datiem (pasākuma ID, parolei un lietotāja vārdam), ko tie saņēmuši no EUIPO, lai piedalītos tiešsaistes pasākumā;

• nekavējoties ziņot EUIPO, ja iepriekš minētie akreditācijas dati ir nozaudēti vai nozagti vai ja kļuvis zināms par šo datu jebkādu neatļautu lietošanu vai drošības pārkāpumu, kas var ietekmēt tiešsaistes pasākumu;

• respektēt informācijas konfidencialitāti un veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, kopīgojot šādu informāciju;

• uzņemties informācijas drošības risku, kāds rodas no videokonferences pakalpojumu izmantošanas Zoom vidē organizēta tiešsaistes pasākuma laikā;

• apzināties, ka EUIPO neatbild par jebkādu zaudējumu vai kaitējumu, kāds rodas Zoom lietošanas rezultātā, tostarp trešām pusēm nodarītu kaitējumu, kas radies pasākuma laikā vai Zoom lietošanas rezultātā;

• uzņemties atbildību par precizitāti, pilnīgumu un atbilstīgumu visai informācijai, ko tie atklāj, piedaloties tiešsaistes pasākumā;

• neizmantot tiešsaistes pasākumu, lai pārsūtītu jebkādu saturu, kas ir nelikumīgs vai satur programmatūru vīrusus vai līdzīgus kaitīgus elementus;

• apzināties, ka EUIPO noraida jebkādu atbildību par tādu materiālu nelikumīgu izmantošanu, ko jebkura trešā persona vai lietotāji augšupielādējuši platformā;

• nesaukt EUIPO pie atbildības par jebkādām savienojuma problēmām, ar kurām lietotāji varētu saskarties un par kurām EUIPO nav tieši atbildīgs.