Information

Algemene info

Dit gratis online webinar wordt georganiseerd door het EUIPO in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid van Nederland. Deskundigen van beide bureaus zullen lezingen geven over relevante onderwerpen op het gebied van intellectuele eigendom, gericht op advocaten, juridische medewerkers en andere professionals op het gebied van intellectuele eigendom en het mkb. Het evenement is gratis, maar deelnemers moeten zich hieronder inschrijven.


Paul van Beukering
Head of IP unit at the Ministry of Economic Affairs and Climate policy

Christophe Du Jardin
Operations Department, EUIPO

Claire Pototsky
Klantenondersteuning, EUIPO

Tineke van Hoey
Jurist, BOIP

Inge Buffolo
Director, Customer Department, EUIPO

Voorlopige agenda

Moderator: Claire Pototsky

10:00-10:10 Inleidende woorden door de heer Paul van Beukering (IE team manager bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) en mevrouw Inge Buffolo (Directeur Klantenafdeling bij het EUIPO)
10:10-10:25Bewijs van gebruik bij het BBIE door Tineke Van Hoey (BBIE)
10:25-10:40Bewijs van gebruik bij het EUIPO door Christophe Du Jardin (EUIPO)
10:40-10:55Bekendheid van oudere merken, voorbeelden van jurisprudentie bij het BBIE door Tineke van Hoey (BBIE)
10:55-11:10Pauze
11:10-11:25Bekendheid van oudere merken, voorbeelden van jurisprudentie bij het EUIPO door Christophe Du Jardin (EUIPO)
11:25-11:40Pro bono door Christophe Du Jardin (EUIPO)
11:40-12:05Wat is nieuw bij EUIPO door Claire Pototsky (EUIPO)
12:05-12:25Conclusies en Q&A

Persoonsgegevens
Afwijzing van aansprakelijkheid

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De informatie in deze mededeling wordt verstrekt overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Verordening (EU) 2018/1725. Voor nadere informatie over de verwerking van uw gegevens op deze aanmeldpagina kunt u deze privacyverklaring raadplegen.

Het evenement waarvoor u zich aanmeldt, vindt in een virtuele omgeving plaats. Wij nodigen u dan ook uit gebruik te maken van het videoconferencingplatform Zoom, dat specifieke functies biedt die nodig zijn voor dit virtuele evenement. Voor nadere informatie over de verwerking van uw gegevens in Zoom kunt u de Specifieke privacyverklaring voor deelnemers aan virtuele evenementen van EUIPO via Zoom Video Communications raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikers die deelnemen aan een virtueel evenement van EUIPO via Zoom verklaren dat zij:

• de toegangsgegevens die zij van EUIPO hebben ontvangen voor de deelname aan het virtuele evenement (evenement-ID, wachtwoord en gebruikersnaam) geheim houden;

• bij verlies of diefstal van die gegevens of bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van die gegevens of enige andere inbreuk op de beveiliging die schadelijk kan zijn voor het virtuele evenement, EUIPO daarvan onmiddellijk in kennis stellen;

• de vertrouwelijkheid van informatie eerbiedigen en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen bij het delen van informatie;

• het informatiebeveiligingsrisico aanvaarden dat voortvloeit uit het gebruik van de videoconferencingdiensten tijdens het via Zoom georganiseerde virtuele evenement;

• aanvaarden dat EUIPO niet aansprakelijk is voor welk verlies of welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van Zoom, met inbegrip van schade veroorzaakt aan derden, tijdens of voortvloeiend uit het gebruik van Zoom bij het evenement;

• de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de nauwkeurigheid, volledigheid en relevantie van alle informatie die zij als deelnemer aan het virtuele evenement bekendmaken;

• het virtuele evenement niet gebruiken voor het doorgeven van onrechtmatige inhoud of inhoud die softwarevirussen of soortgelijke schadelijke componenten bevat;

• aanvaarden dat EUIPO elke vorm van aansprakelijkheid afwijst voor onrechtmatig gebruik van materialen die gebruikers of andere derden naar het platform uploaden;

• EUIPO niet aansprakelijk zullen stellen voor eventuele door hen ondervonden problemen met de verbinding met het platform die niet rechtstreeks te wijten zijn aan EUIPO.