Information

 

General Information

This online seminar is organized by the EUIPO in collaboration with the Slovenian Intellectual Property Office. Experts will deliver presentations about relevant initiatives aimed at Small and Medium-sized Enterprises(SMEs) and start-ups. The online seminar is free of charge, attendees do need to register below. The event will be held in Slovenian and English.


Caroline Hetterschijt
EUIPO

Sebastien Hanck
EUIPO

Samra Šečerović
Slovenian IP Office

Stanislav Kaluža
Slovenian IP Office

Ideas Powered for Business

10:00Welcome and introduction
10:05Service “Prva I” for Slovenian SMEs by SIPO
10:15SME Fund : a 20 million Euro grant scheme for European SMEs
10:50Q&A
11:05The new “EasyFiling” aimed at SMEs, an online application launched by the EUIPO
11:25Q&A
11:35Closing

Personal information
Disclaimer

The processing of your data is subject to Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The information in this communication is provided pursuant to Articles 15 and 16 of Regulation (EU) 2018/1725. For detailed information regarding the processing of your data on this registration page, consult this privacy statement.

Postopke obdelave vaših osebnih podatkov ureja Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. Informacije v tem sporočilu so podane v skladu s členoma 15 in 16 Uredbe (EU) 2018/1725. Za podrobnejše informacije o obdelavi vaših podatkov na tej prijavni strani si oglejte izjavo o varstvu osebnih podatkov.

The event for which you are registering will take place in an online environment. For this purpose, you will be invited to use the Zoom videoconferencing platform which permits specific features required for this online event. For detailed information regarding the processing of your data in Zoom, please consult the Specific Privacy Statement for participants in virtual events organised by the EUIPO through Zoom Video Communications.

Dogodek, na katerega se prijavljate, bo potekal v spletnem okolju. V ta namen boste povabljeni k uporabi videokonferenčne platforme Zoom, kjer boste prejeli posebna navodila za prijavo na ta spletni dogodek. Podrobnejše informacije o obdelavi vaših podatkov v platformi Zoom so na voljo v posebni izjavi o varstvu osebnih podatkov za udeležence na virtualnih dogodkih, ki jih urad EUIPO organizira prek platforme za videokomunikacijo Zoom.

Conditions of use

The users participating in a virtual event organized by EUIPO through Zoom agree to:

• ensure confidentiality of the credentials (event ID, password and user name) they have received from EUIPO in order to participate in the virtual event;

• immediately notify EUIPO in the event that the aforementioned credentials are lost or stolen or if they become aware of any unauthorized use of those data or any other breach of security that may affect the virtual event;

• respect confidentiality of information and take the necessary precaution when sharing such information;

• accept the information security risk arising from the use of the video conferencing services during the virtual event organized through Zoom;

• accept that EUIPO is not liable for any loss or damage caused as a result of the use of Zoom, including any damage caused to third parties, during or as a consequence of the use of Zoom in the event;

• assume responsibility for the accuracy, completeness and relevance of all information they disclose when participating in the virtual event;

• not use the virtual event to transmit any content that is unlawful or contains software virus or similar harmful components;

• accept that EUIPO waives any liability for any unlawful use of materials uploaded by the users or any other third party in the platform;

• hold EUIPO harmless with regard to any connection problem that users may encounter with the platform and which is not directly attributable to EUIPO

Uporabniki, ki sodelujejo na spletnem dogodku urada EUIPO, organiziranega prek platforme Zoom, soglašajo z naslednjim:

• zagotovijo zaupnost poverilnic (identifikacijska številka dogodka, geslo in uporabniško ime), ki so jih prejeli od urada EUIPO, da bi sodelovali na spletnem dogodku;

• urad EUIPO nemudoma obvestijo v primeru izgube ali kraje navedenih poverilnic ali seznanitve s kakršno koli nepooblaščeno uporabo teh podatkov ali katero koli drugo kršitvijo varnosti, ki bi lahko vplivala na spletni dogodek;

• spoštujejo zaupnost informacij in pri izmenjavi teh informacij sprejmejo potrebne varnostne ukrepe;

• sprejmejo tveganje za informacijsko varnost, ki izhaja iz uporabe storitev videokonference med spletnim dogodkom, organiziranim prek platforme Zoom;

• sprejmejo, da urad EUIPO ni odgovoren za izgubo ali škodo, povzročeno z uporabo platforme Zoom, vključno s kakršno koli škodo, povzročeno tretjim osebam, med uporabo platforme Zoom ali kot posledico njegove uporabe za dogodek;

• prevzamejo odgovornost za točnost, popolnost in ustreznost vseh informacij, ki jih razkrijejo med sodelovanjem na spletnem dogodku;

• spletnega dogodka ne uporabljajo za prenos vsebin, ki so nezakonite ali vsebujejo viruse programske opreme ali podobne škodljive komponente;

• sprejmejo, da urad EUIPO ni odgovoren za nobeno nezakonito uporabo gradiv, ki so jih naložili uporabniki ali katera koli druga tretja oseba na platformi;

• sprejmejo, da urad EUIPO ni odgovoren za nobeno težavo v zvezi s povezavo, s katero bi se uporabnik lahko srečal med uporabo platforme in ki je ni mogoče neposredno pripisati uradu EUIPO.