Information

Rečníci podujatia


Inge Buffolo
EUIPO

Emil Žatkuliak
ÚPV SR

Jana Záchenská
Moderator - ÚPV SR

Martin Mitura
EUIPO

Katarína Kropáčková
EUIPO

Mgr. Martin Macko
ÚPV SR

JUDr. Tomáš Klinka
Bukovinský & Chlipala

Tomáš Bury
SLOVCA

Zuzana Hečko
Allen & Overy

Všeobecné informácie

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) organizujú online seminár určený pre malé a stredné podniky (MSP). Cieľom seminára je predstaviť možnosti financovania ochrany práv duševného vlastníctva MSP. Online seminár je bezplatný, účastníci sa však musia zaregistrovať.

Program

Moderátorka - Jana Zachenská, komunikácia s verejnosťou
9:30 - 9:40Privítanie a úvodné slovo, Emil Zatkuliak, vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov, ÚPV SR a Inge Buffolo, riaditeľka odboru služieb zákazníkom, EUIPO
9:40 - 10:30Fond pre malé a stredné podniky, prednášajúci: Mgr: Katarína Kropáčková, EUIPO
OTÁZKY A ODPOVEDE
10:30 - 11:10Inovácie a ich ochrana, prednášajúci: Mgr: Martin Macko, vedúci oddelenia komunikácie, ÚPV SR
Praktické skúsenosti s využívaním online nástrojov EUIPO, Prednášajúci: Mgr: Tomáš Klinka, patentový zástupca, ÚPV SR
OTÁZKY A ODPOVEDE
11:10 - 11:35SLOVCA a jej činnosť, Prednášajúci: Mgr: Tomáš Bury (M&A Counsel v Allen & Overy a predseda právneho a daňového výboru SLOVCA)
Tipy na vymáhanie práv - rady právnika v oblasti duševného vlastníctva, Prednášajúci: Mgr: Zuzana Hečko (poradkyňa pre duševné vlastníctvo v Allen & Overy)
OTÁZKY A ODPOVEDE
11:35 - 12:00Easy Filing: nový elektronický formulár EUIPO na podávanie ochranných známok, určený najmä pre malé a stredné podniky, Prednášajúci: Mgr: Martin Mitura, EUIPO
OTÁZKY A ODPOVEDE
12:00Záver a ukončenie

Osobné informácie

* Zadajte meno tak, ako si želáte, aby bolo uvedené na potvrdení o účasti, ktoré dostanete po skončení seminára.

Fond EÚ pre MSP
Zrieknutie sa zodpovednosti

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informácie v tomto oznámení sa poskytujú podľa článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725. Ak potrebujete podrobné informácie o spracovaní svojich osobných údajov na tejto registračnej stránke, prečítajte si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Podujatie, na ktoré sa práve registrujete, sa uskutoční vo virtuálnom prostredí. Na tento účel budete vyzvaní, aby ste použili platformu pre videokonferencie Zoom. Platforma má špecifické funkcie potrebné pre toto virtuálne podujatie. Podrobné informácie o spracovaní vašich údajov v aplikácii Zoom sa nachádzajú vo vyhlásení Specific Privacy Statement for participants in virtual events organised by the EUIPO through Zoom Video Communications (Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade účastníkov virtuálnych podujatí, ktoré úrad EUIPO organizuje prostredníctvom videokomunikačnej služby Zoom).

Podmienky používania

Používatelia, ktorí sa zúčastňujú na virtuálnom podujatí, ktoré úrad EUIPO organizuje prostredníctvom služby Zoom:

• zabezpečia zachovanie dôvernosti prihlasovacích údajov (ID podujatia, heslo a používateľské meno), ktoré dostanú od úradu EUIPO, aby sa mohli na virtuálnom podujatí zúčastniť,

• úradu EUIPO bezodkladne oznámia prípadnú stratu alebo odcudzenie týchto prihlasovacích údajov alebo svoju vedomosť o akomkoľvek nepovolenom použití uvedených údajov alebo o akomkoľvek porušení bezpečnosti, ktoré by mohlo virtuálne podujatie ohroziť,

• rešpektujú dôverný charakter informácií a prijmú potrebné opatrenia , ak takéto informácie sprístupňujú,

• akceptujú riziká v oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré vyplývajú z používania videkonferenčných služieb počas virtuálnych podujatí organizovaných v službe Zoom,

• akceptujú, že úrad EUIPO nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú v dôsledku používania služby Zoom vrátane akýchkoľvek škôd spôsobených tretím stranám, ktoré vzniknú pri používaní alebo v dôsledku používania služby Zoom počas tohto podujatia,

• preberajú zodpovednosť za presnosť, úplnosť a relevantnosť všetkých informácií, ktoré poskytnú v rámci účasti na virtuálnom podujatí,

• nevyužijú virtuálne podujatie na prenos žiadneho obsahu, ktorý je nezákonný alebo obsahuje softvérové vírusy alebo podobné škodlivé prvky,

• akceptujú, že úrad EUIPO sa vzdáva zodpovednosti za akékoľvek nezákonné používanie materiálov, ktoré na platformu nahrali používatelia alebo akákoľvek tretia strana,

• nebudú žiadať, aby úrad EUIPO niesol zodpovednosť za problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pripojení na platformu a ktoré nemožno priamo prisúdiť úradu EUIPO.