Information

Лектори на прояви


Александър Янков (Aleksandar Yankov)
ПВ (BPO)

Себастиен Ханк (Sébastien Hanck)
(EUIPO)

Петър Атанасов
(Petar Atanasov)

(EUIPO)

Виден Даскалов
(Viden Daskalov)

БАСКОМ (BASSCOM)

Богдана Стефанова (Bogdana Stefanova)
ПВ (BPO)

Иво Ценков
(Ivo Tsenkov)

(EUIPO)

Младен Стаменов
(Mladen Stamenov)

(EUIPO)

Обща информация

Това онлайн събитие се организира от EUIPO в сътрудничество с Патентното ведомство на Република България. Експерти ще представят презентации за съответните инициативи, насочени към малките и средните предприятия (МСП) и стартиращите предприятия. Онлайн събитието е безплатно, но участниците трябва да се регистрират по-долу, за да присъстват.

Програма

Модератор: Александър Янков (Aleksandar Yankov)

11:00 (EEST) Откриване и приветствие към участниците
  • Александър Янков, ПВ (Aleksandar Yankov, BPO)
  • Себастиен Ханк, EUIPO (Sébastien Hanck)
11:10 Фонд за МСП: Инициатива за подпомагане на европейските малки и средни предприятия (МСП) във връзка с правата им върху интелектуална собственост (ИС)
  • Петър Атанасов, EUIPO (Petar Atanasov)
11:30 Въпроси и отговори
11:40 Възможности за МСП в ИКТ сектора
  • Виден Даскалов, Член на управителния съвет, БАСКОМ, Българска асоциация на софтуерните компании (Viden Daskalov, BASCOM)
12:00 Въпроси и отговори
12:10 Услугата IP Scan – Предварителна диагностика на интелектуалната собственост
  • Богдана Стефанова, ПВ (Bogdana Stefanova, BPO)
12:30 Въпроси и отговори
12:40 „Easy Filing“ новият електронен формуляр на СЕСИС за подаване на търговски марки и дизайни, предназначен специално за МСП.
  • Иво Ценков, EUIPO (Ivo Tsenkov)
  • Младен Стаменов, EUIPO (Mladen Stamenov)
13.00 Закриване

Лична информация

* Въведете името си във вида, в който желаете да бъде изписано в удостоверението за участие, което ще ви бъде предоставено след семинара.

Фондове на ЕС за предприятия/МСП
Отказ от отговорност

Обработването на вашите данни се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Информацията в настоящото съобщение се предоставя съгласно членове 15 и 16 от същия регламент. За подробна информация относно обработването на вашите данни на страницата за регистрация вижте декларацията за защита на личните данни.

Проявата, за която се регистрирате, ще се проведе във виртуална среда. За тази цел ще получите покана да използвате платформата за видеоконферентна връзка на Zoom. Тя притежава специфични характеристики, необходими за това виртуално събитие. За подробна информация относно обработването на данните ви в Zoom направете справка със специфичната декларация за защита на личните данни на участниците във виртуални прояви, организирани от EUIPO чрез Zoom Video Communications..

Условия за използване

Потребителите, участващи във виртуална проява, организирана от EUIPO чрез Zoom, се ангажират:

• да гарантират поверителността на данните (идентификатор на събитието, парола и потребителско име), които са получили от EUIPO, за да се включат във виртуалната проява;

• да уведомят незабавно EUIPO, ако посочените по-горе данни бъдат изгубени или откраднати, или ако научат за неразрешено използване на тези данни или друго нарушение на сигурността, което може да засегне виртуалната проява;

• да зачитат поверителността на информацията и вземат необходимите предпазни мерки при обмена на тази информация;

• да приемат риска за сигурността на информацията, произтичащ от използването на видеоконферентните услуги по време на виртуалната проява, организирана чрез Zoom;

• да приемат, че EUIPO не носи отговорност за загуби или вреди, причинени в резултат на използването на Zoom, включително за евентуални вреди, причинени на трети лица, по време или вследствие на използването на Zoom за участие в събитието;

• да носят отговорност за точността, пълнотата и уместността на цялата информация, която разкриват при участието си във виртуалната проява;

• да не използват виртуалното събитие за предаване на съдържание, което е незаконно или съдържа софтуерен вирус или подобни вредни компоненти;

• да приемат, че EUIPO не носи отговорност за незаконно използване на материали, качени на платформата от потребителите или друга трета страна;

• да освободят EUIPO от отговорност за евентуални възникнали проблеми с връзката с платформата, които не произтичат пряко от EUIPO.