Information

Prelegenci biorący udział w konferencji online


Joanna Kupka
UPRP

Jakub Cebula
EUIPO

Anna Samolczyk-Ołdak
EUIPO

Tomasz Snażyk
Startup Poland Foundation

Piotr Wiatrowski
UPRP

Przemysław Piotrowski
UPRP

Informacje ogólne

Konferencja online organizowana przez EUIPO we współpracy z Urzędem Patentowym RP.

Eksperci z obu urzędów przedstawią prezentacje dotyczące istotnych tematów z zakresu własności intelektualnej oraz najnowszych inicjatyw skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz startupów. Udział w konferencji online jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja (link poniżej).

Agenda

Moderator : Przemysław Piotrowski

10.00Wprowadzenie i powitanie
10.10SME FUND: FUNDUSZ MŚP: finansowanie unijne własności intelektualnej + Africa IP SME Helpdesk
10.30Pytania i odpowiedzi
10.40Formularz „Easy Filing”: dokonaj zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej
10.55Pytania i odpowiedzi
11.00Mieć czy nie mieć polityki IP? - STARTUP POLAND FOUNDATION
11.20Pytania i odpowiedzi
11.25"Oferta UPRP - czyli Urząd frontem do Klienta"
11.35Pytania i odpowiedzi
11.40Zakończenie

Dane osobowe

*Proszę podać imię i nazwisko w brzmieniu, jakie ma być umieszczone na certyfikacie uczestnictwa, dostępnym po konferencja online.

Czy chciałbyś/chciałabyś być zapraszany/a na inne podobne wydarzenia?

Wyłączenie Odpowiedzialności

Zapisz się tutaj, aby otrzymywać informacje o funduszach UE i inne interesujące wiadomości

Zastrzeżenie prawne

Przetwarzanie danych podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie są przekazywane zgodnie z art. 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych na tej stronie rejestracyjnej można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wydarzenie, którego dotyczy rejestracja, odbędzie się w środowisku wirtualnym. W tym celu uczestnicy zostaną zaproszeni do korzystania z platformy wideokonferencji Zoom. Ta platforma ma specjalne funkcje konieczne do prowadzenia wydarzeń wirtualnych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Zoom można znaleźć w specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym uczestników wydarzeń wirtualnych organizowanych przez EUIPO za pośrednictwem Zoom Video Communications.

Warunki stosowania

Użytkownicy uczestniczący w wydarzeniu wirtualnym organizowanym przez EUIPO za pośrednictwem Zoom wyrażają zgodę na:

• zapewnienie poufności danych uwierzytelniających (identyfikator, hasło, nazwa użytkownika) otrzymywanych od EUIPO w celu wzięcia udziału w wydarzeniu wirtualnym;

• niezwłoczne powiadomienie EUIPO w przypadku utraty lub kradzieży wyżej wymienionych danych uwierzytelniających lub w razie stwierdzenia jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania tych danych bądź wszelkich innych przypadków naruszenia bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na przebieg wydarzenia wirtualnego;

• przestrzeganie poufności informacji i podjęcie niezbędnych środków ostrożności przy udostępnianiu takich informacji;

• uznanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji wynikającego z korzystania z usług wideokonferencji podczas wydarzenia wirtualnego organizowanego za pośrednictwem Zoom;

• uznanie, że EUIPO nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane korzystaniem z Zoom, w tym również szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub w wyniku używania Zoom podczas wydarzenia;

• przyjęcie odpowiedzialności za dokładność, kompletność i trafność wszystkich informacji ujawnianych podczas udziału w wydarzeniu wirtualnym;

• niewykorzystywanie wydarzenia wirtualnego do przekazywania treści niezgodnych z prawem lub zawierających wirus oprogramowania lub podobne szkodliwe elementy;

• uznanie faktu, że EUIPO zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów zamieszczanych na platformie przez użytkowników lub jakąkolwiek stronę trzecią;

• uznanie, iż EUIPO nie odpowiada za jakiekolwiek problemy z łącznością, jakie użytkownicy mogą napotkać w korzystaniu z platformy i których nie można bezpośrednio przypisać EUIPO.