Information

Prelegenci biorący udział w konferencji


Joanna Kupka
UPRP

Sébastien Hanck
EUIPO

Przemysław Piotrowski
UPRP

Monika Karolina Szalucho
EUIPO

Magdalena Klimaszewska
UPRP

Monika Tomczyńska
EUIPO

Informacje ogólne

Konferencja online organizowana przez EUIPO we współpracy z Urzędem Patentowym RP. Eksperci z obu biur przedstawią prezentacje na temat aktualnych zagadnień związanych z IP dla prawników, praktyków prawa i innych specjalistów w dziedzinie IP. Konferencja online jest bezpłatna, ale uczestnicy powinni się zarejestrować (poniżej).

Agenda

Moderator: Przemysław Piotrowski (UPRP)

10.00-10.10 (CEST) “Przemówienie powitalne“ Joanna Kupka, Zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Innowacji (UPRP) & Sébastien Hanck, Kierownik działu obsługi danych klientów (EUIPO)
10.10-10.55 “Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 7 ust. 1 lit. f RZTUE) – bieżące praktyki i ciekawe przypadki “ - Monika Szalucho (EUIPO)
10.55-11.30 “Sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami jako bezwzględna podstawa odmowy udzielenia prawa ochronnego (art. 1291 ust. 1 pkt 7 pwp) w praktyce Urzędu Patentowego RP“ - Magdalena Klimaszewska (UPRP)
11.30-11.40“Fundusz MŚP i ostatnie zmiany w EUIPO” - Monika Tomczyńska (EUIPO)
11.40 Zakończenie

Dane osobowe

*Proszę podać imię i nazwisko w brzmieniu, w którym ma być umieszczone na certyfikacie uczestnictwa, dostępnym po konferencji online.

Zastrzeżenie prawne

Przetwarzanie danych podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie są przekazywane zgodnie z art. 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych na tej stronie rejestracyjnej można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wydarzenie, którego dotyczy rejestracja, odbędzie się w środowisku wirtualnym. W tym celu uczestnicy zostaną zaproszeni do korzystania z platformy wideokonferencji Zoom. Ta platforma ma specjalne funkcje konieczne do prowadzenia wydarzeń wirtualnych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Zoom można znaleźć w specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym uczestników wydarzeń wirtualnych organizowanych przez EUIPO za pośrednictwem Zoom Video Communications.

Warunki stosowania

Użytkownicy uczestniczący w wydarzeniu wirtualnym organizowanym przez EUIPO za pośrednictwem Zoom wyrażają zgodę na:

• zapewnienie poufności danych uwierzytelniających (identyfikator, hasło, nazwa użytkownika) otrzymywanych od EUIPO w celu wzięcia udziału w wydarzeniu wirtualnym;

• niezwłoczne powiadomienie EUIPO w przypadku utraty lub kradzieży wyżej wymienionych danych uwierzytelniających lub w razie stwierdzenia jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania tych danych bądź wszelkich innych przypadków naruszenia bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na przebieg wydarzenia wirtualnego;

• przestrzeganie poufności informacji i podjęcie niezbędnych środków ostrożności przy udostępnianiu takich informacji;

• uznanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji wynikającego z korzystania z usług wideokonferencji podczas wydarzenia wirtualnego organizowanego za pośrednictwem Zoom;

• uznanie, że EUIPO nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane korzystaniem z Zoom, w tym również szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub w wyniku używania Zoom podczas wydarzenia;

• przyjęcie odpowiedzialności za dokładność, kompletność i trafność wszystkich informacji ujawnianych podczas udziału w wydarzeniu wirtualnym;

• niewykorzystywanie wydarzenia wirtualnego do przekazywania treści niezgodnych z prawem lub zawierających wirus oprogramowania lub podobne szkodliwe elementy;

• uznanie faktu, że EUIPO zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów zamieszczanych na platformie przez użytkowników lub jakąkolwiek stronę trzecią;

• uznanie, iż EUIPO nie odpowiada za jakiekolwiek problemy z łącznością, jakie użytkownicy mogą napotkać w korzystaniu z platformy i których nie można bezpośrednio przypisać EUIPO.