Tempo scaduto

Renginio pranešėjai


Andrea Di Carlo
EUIPO

Irina Urbonė
VPB

Lina Mickienė
VPB

Laima Ivanauskiene
EUIPO

Ineta Galubicke
EUIPO

Asta Virbickienė
VPB

Vytautė Olekaitė
EUIPO

Bendra informacija

Šį nuotolinį renginį organizuoja EUIPO kartu su Lietuvos Respublikos valstybiniu patentų biuru. Abiejų biurų ekspertai skaitys pranešimus aktualiomis intelektinės nuosavybės temomis, skirtus teisininkams, advokatų padėjėjams ir kitiems intelektinės nuosavybės specialistams. Nuotolinis renginys yra nemokamas, tačiau būtina registracija.

Agenda

Moderatorė: Lina Mickienė (VPB)

11.00-11.10 EESTPradžia ir sveikinimo žodis – Andrea Di Carlo, vykdomojo direktoriaus pavaduotojas (EUIPO) ir Irina Urbonė, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktorė (VPB)
11.10-11.55“Prekių ženklų ir dizainų, skirtų virtualioms aplinkoms, nagrinėjimo pagrindai” - Laima Ivanauskiene (EUIPO) ir Ineta Galubicke (EUIPO)
11.55-12.30“Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus praktika: Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ - Asta Virbickienė (VPB)
12.30-12.55“Priemonės, priimtos siekiant įgyvendinti sankcijas reaguojant į Rusijos invaziją Ukrainoje” - Ineta Galubicke (EUIPO)
12.55-13.10“MVĮ fondas ir naujausi EUIPO pokyčiai“ - Vytautė Olekaitė (EUIPO)
13.10Uždarymas

Information

Asmens duomenys

* Įrašykite savo vardą ir pavardę, kurie turėtų būti įrašyti į dalyvio pažymėjimą, išduodamą po seminaro.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Jūsų duomenų tvarkymo operacijai taikomas 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Šiame pranešime informacija pateikiama pagal Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsnius. Išsamios informacijos apie jūsų duomenų tvarkymą šiame registracijos puslapyje rasite pareiškime dėl privatumo.

Renginys, į kurį registruojatės, vyks virtualioje aplinkoje. Šiuo tikslu jūsų bus prašoma naudoti „Zoom“ vaizdo konferencijų platformą. Šioje platformoje yra konkrečių funkcijų, kurios būtinos šiam virtualiai vykstančiam renginiui. Išsamią informaciją apie jūsų duomenų tvarkymą platformoje „Zoom“ rasite Specialiame pareiškime dėl privatumo dalyvaujantiems virtualiuose renginiuose, kuriuos EUIPO rengia per „Zoom Video Communications“.

Naudojimo sąlygos

Platformoje „Zoom“ EUIPO rengiamo virtualaus renginio dalyviai įsipareigoja:

• užtikrinti iš EUIPO gautų virtualaus renginio dalyvio prisijungimo duomenų (renginio identifikacinio numerio, slaptažodžio ir naudotojo vardo) konfidencialumą;

• nedelsiant informuoti EUIPO pirmiau minėtų prisijungimo duomenų praradimo ar vagystės atveju, taip pat sužinojus apie bet kokį neleistiną tų duomenų panaudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą, kuris galėtų daryti poveikį virtualiam renginiui;

• laikytis informacijos konfidencialumo reikalavimų ir imtis reikiamų atsargumo priemonių dalijantis tokia informacija;

• prisiimti su informacijos saugumu susijusią riziką, kylančią naudojantis vaizdo konferencijų paslaugomis per platformoje „Zoom“ organizuojamus virtualius renginius;

• pripažinti, kad EUIPO nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, padarytą dėl platformos „Zoom“ naudojimo, įskaitant bet kokią žalą trečiosioms šalims, padarytą per renginį naudojant platformą „Zoom“ arba dėl jos naudojimo;

• prisiimti atsakomybę už visos informacijos, kurią jie atskleidžia dalyvaudami virtualiame renginyje, tikslumą, išsamumą ir tinkamumą;

• per virtualų renginį neperduoti jokio turinio, kuris yra neteisėtas arba kuriame yra programinės įrangos virusų ar panašių kenksmingų komponentų;

• pripažinti, kad EUIPO neprisiima atsakomybės už jokį neteisėtą dalyvių ar kitų trečiųjų šalių į platformą įkeltos medžiagos panaudojimą;

• nelaikyti EUIPO atsakinga už jokias ryšio problemas, su kuriomis naudotojai gali susidurti platformoje ir kurios nėra tiesiogiai sietinos su EUIPO.