Tempo scaduto

Лектори на събитието


Себастиен Ханк (Sébastien Hanck)
(EUIPO)

Александър Янков
ПВ (BPO)

Младен Стаменов
EUIPO

Петър Атанасов
EUIPO

Антон Каменски
ПВ

Иво Ценков
EUIPO

Калина Димова
ПВ

Обща информация

Това онлайн събитие се организира от EUIPO в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България. Експерти ще представят теми, свързани с интелектуалната собственост. Онлайн сесията е безплатна, но участниците трябва да се регистрират по-долу.

дневен ред

модератор: Александър Янков (ПВ)

10.30-10.40 (EEST) ”Въведение и приветствие” Александър Янков (ПВ) & Себастиен Ханк (Sébastien Hanck) (EUIPO)
10.40-11.45“Дизайни срещу TM” - Петър Атанасов и Младен Стаменов (EUIPO)
11.45-12.20 “Закрила на продукти чрез регистрация на дизайн на Общността в развиващата се дигитална среда" - Антон Каменски (ПВ)
12.20-12.30 почивка
12.30-13.15 “Обичайни знаци или указания (член 7, параграф 1, буква г) и заблуждаващи марки (член 7, параграф 1, буква ж)“ - Иво Ценков (EUIPO)
13.15-14.00“Ползваща се с известност марка на ЕС в опозиционното производство” - Калина Димова (ПВ)
14.00-14.10 “Фонд за МСП и новостите в EUIPO” Петър Атанасов (EUIPO)
14.10 “Закриване”

Information

Лична информация

* Въведете името си във вида, в който желаете да бъде изписано в удостоверението за участие, което ще ви бъде предоставено след семинара.

Отказ от отговорност

Обработването на вашите данни се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Информацията в настоящото съобщение се предоставя съгласно членове 15 и 16 от същия регламент. За подробна информация относно обработването на вашите данни на страницата за регистрация вижте декларацията за защита на личните данни.

Проявата, за която се регистрирате, ще се проведе във виртуална среда. За тази цел ще получите покана да използвате платформата за видеоконферентна връзка на Zoom. Тя притежава специфични характеристики, необходими за това виртуално събитие. За подробна информация относно обработването на данните ви в Zoom направете справка със специфичната декларация за защита на личните данни на участниците във виртуални прояви, организирани от EUIPO чрез Zoom Video Communications..

Условия за използване

Потребителите, участващи във виртуална проява, организирана от EUIPO чрез Zoom, се ангажират:

• да гарантират поверителността на данните (идентификатор на събитието, парола и потребителско име), които са получили от EUIPO, за да се включат във виртуалната проява;

• да уведомят незабавно EUIPO, ако посочените по-горе данни бъдат изгубени или откраднати, или ако научат за неразрешено използване на тези данни или друго нарушение на сигурността, което може да засегне виртуалната проява;

• да зачитат поверителността на информацията и вземат необходимите предпазни мерки при обмена на тази информация;

• да приемат риска за сигурността на информацията, произтичащ от използването на видеоконферентните услуги по време на виртуалната проява, организирана чрез Zoom;

• да приемат, че EUIPO не носи отговорност за загуби или вреди, причинени в резултат на използването на Zoom, включително за евентуални вреди, причинени на трети лица, по време или вследствие на използването на Zoom за участие в събитието;

• да носят отговорност за точността, пълнотата и уместността на цялата информация, която разкриват при участието си във виртуалната проява;

• да не използват виртуалното събитие за предаване на съдържание, което е незаконно или съдържа софтуерен вирус или подобни вредни компоненти;

• да приемат, че EUIPO не носи отговорност за незаконно използване на материали, качени на платформата от потребителите или друга трета страна;

• да освободят EUIPO от отговорност за евентуални възникнали проблеми с връзката с платформата, които не произтичат пряко от EUIPO.