Tempo scaduto

Rečníci na podujatí


Martin Macko
ÚPV SR

Martina Schneider
EUIPO

Jana Zachenska
Moderátor – ÚPV SR

Petra Charuzová
EUIPO

Martin Mitura
EUIPO

Robert Klecun
EUIPO

Všeobecné informácie

Tento online seminár organizuje EUIPO v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Odborníci z oboch úradov prednesú prezentácie o relevantných témach duševného vlastníctva určené právnikom, advokátskym koncipientom a iným odborníkom v oblasti duševného vlastníctva. Online seminár je bezplatný, účastníci sa však musia zaregistrovať nižšie.

Agenda

Moderátor - Jana Záchenská (ÚPV SR)
 
10:00-10:15 CETÚvod a privítanie - Martin Macko, Vedúci komunikačného oddelenia (ÚPV SR) a Martina Schneider, Vedúci služieb zákazníckej podpory (EUIPO)
10:15-10:50“Novinky v triedení tovarov a služieb”– Petra Charuzová (EUIPO)
10:50-11:35“Skutočné používanie v námietkovom konaní pred EUIPO – Charakter používania”– Martin Mitura (EUIPO)
11:35-12:10“Nové služby úradu”– Martin Macko (ÚPV SR)
12:10-12:25“Novinky v EUIPO”– Robert Klecun (EUIPO)
12:25 Záver

Information

Osobné informácie

* Zadajte svoje meno tak, ako si želáte, aby bolo uvedené na potvrdení o účasti, ktoré dostanete po skončení seminára.

Právne upozornenie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informácie v tomto oznámení sa poskytujú podľa článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725. Ak potrebujete podrobné informácie o spracovaní svojich osobných údajov na tejto registračnej stránke, prečítajte si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Podujatie, na ktoré sa práve registrujete, sa uskutoční vo virtuálnom prostredí. Na tento účel budete vyzvaní, aby ste použili platformu pre videokonferencie Zoom. Platforma má špecifické funkcie potrebné pre toto virtuálne podujatie. Podrobné informácie o spracovaní vašich údajov v aplikácii Zoom sa nachádzajú vo vyhlásení Specific Privacy Statement for participants in virtual events organised by the EUIPO through Zoom Video Communications (Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade účastníkov virtuálnych podujatí, ktoré úrad EUIPO organizuje prostredníctvom videokomunikačnej služby Zoom).

Podmienky používania

Používatelia, ktorí sa zúčastňujú na virtuálnom podujatí, ktoré úrad EUIPO organizuje prostredníctvom služby Zoom:

• zabezpečia zachovanie dôvernosti prihlasovacích údajov (ID podujatia, heslo a používateľské meno), ktoré dostanú od úradu EUIPO, aby sa mohli na virtuálnom podujatí zúčastniť,

• úradu EUIPO bezodkladne oznámia prípadnú stratu alebo odcudzenie týchto prihlasovacích údajov alebo svoju vedomosť o akomkoľvek nepovolenom použití uvedených údajov alebo o akomkoľvek porušení bezpečnosti, ktoré by mohlo virtuálne podujatie ohroziť,

• rešpektujú dôverný charakter informácií a prijmú potrebné opatrenia , ak takéto informácie sprístupňujú,

• akceptujú riziká v oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré vyplývajú z používania videkonferenčných služieb počas virtuálnych podujatí organizovaných v službe Zoom,

• akceptujú, že úrad EUIPO nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú v dôsledku používania služby Zoom vrátane akýchkoľvek škôd spôsobených tretím stranám, ktoré vzniknú pri používaní alebo v dôsledku používania služby Zoom počas tohto podujatia,

• preberajú zodpovednosť za presnosť, úplnosť a relevantnosť všetkých informácií, ktoré poskytnú v rámci účasti na virtuálnom podujatí,

• nevyužijú virtuálne podujatie na prenos žiadneho obsahu, ktorý je nezákonný alebo obsahuje softvérové vírusy alebo podobné škodlivé prvky,

• akceptujú, že úrad EUIPO sa vzdáva zodpovednosti za akékoľvek nezákonné používanie materiálov, ktoré na platformu nahrali používatelia alebo akákoľvek tretia strana,

• nebudú žiadať, aby úrad EUIPO niesol zodpovednosť za problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pripojení na platformu a ktoré nemožno priamo prisúdiť úradu EUIPO.