Information

Rečníci podujatia


Jana Záchenská
Moderator - ÚPV SR

Mgr. Martin Macko
ÚPV SR

Sébastien Hanck
EUIPO

Robert Klecun
EUIPO

Aneta Szczepankiewicz
EURid

Mgr. Martin Mitura
EUIPO

Všeobecné informácie

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) organizujú online seminár určený pre malé a stredné podniky (MSP). Cieľom seminára je predstaviť možnosti financovania ochrany práv duševného vlastníctva MSP. Online seminár je bezplatný, účastníci sa však musia zaregistrovať.

Toto podujatie sa bude nahrávať

Program

Moderátorka - Jana Zachenská, komunikácia s verejnosťou

9:30 - 9:40 Privítanie a úvodné slovo:
  • Martin Macko, vedúci Oddelenia komunikácie ÚPV SR
  • Sébastien Hanck, vedúci Oddelenia EUIPO
9:40 - 10:30Fond pre malé a stredné podniky, prednášajúci & Asistenčné pracovisko pre MSP v Afrike – Robert Klecun, EUIPO
    OTÁZKY A ODPOVEDE
10:30 - 11:10Služby ÚPV SR pre zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve u MSP - Mgr. Martin Macko, ÚPV SR
    OTÁZKY A ODPOVEDE
11:10 - 11:35Ochrana Vaší značky v online prostředí - souvislosti mezi ochrannými známkami a doménovými jmény - Aneta Szczepankiewicz, EURid
    OTÁZKY A ODPOVEDE
11:35 - 12:00Easy Filing: nový elektronický formulár EUIPO na podávanie ochranných známok a dizajnov, určený najmä pre malé a stredné podniky - Mgr. Martin Mitura, EUIPO
    OTÁZKY A ODPOVEDE
12:00Záver a ukončenie

Osobné informácie

* Zadajte meno tak, ako si želáte, aby bolo uvedené na potvrdení o účasti, ktoré dostanete po skončení seminára.

Fond EÚ pre MSP

Chcete dostávať správy o financovaní EÚ a ďalšie zaujímavé novinky?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Informácie v tomto oznámení sa poskytujú podľa článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725. Ak potrebujete podrobné informácie o spracovaní osobných údajov, na registračnej stránke si prečítajte Vyhlásenie o ochrane osobných údajov..

Registrujete sa na podujatie, ktoré sa uskutoční vo virtuálnom prostredí. Na tento účel budete vyzvaní, aby ste použili na videokonferenciu platformu Zoom, ktorá má špecifické funkcie potrebné na virtuálne podujatie. Podrobné informácie o spracovaní vašich údajov v aplikácii Zoom sa nachádzajú vo vyhlásení Specific Privacy Statement for participants in virtual events organised by the EUIPO through Zoom Video Communications (Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade účastníkov virtuálnych podujatí, ktoré EUIPO organizuje prostredníctvom videokomunikačnej služby Zoom).

Podmienky používania

Účastníci virtuálneho podujatia, ktoré EUIPO organizuje prostredníctvom služby Zoom:

• zabezpečia zachovanie dôvernosti prihlasovacích údajov (ID podujatia, heslo a používateľské meno), ktoré dostanú od EUIPO, aby sa mohli na virtuálnom podujatí zúčastniť,

• EUIPO bezodkladne oznámia prípadnú stratu alebo odcudzenie prihlasovacích údajov, alebo vedomosť o akomkoľvek nepovolenom použití uvedených údajov, alebo o akomkoľvek porušení bezpečnosti, ktoré by mohlo virtuálne podujatie ohroziť,

• rešpektujú dôverný charakter informácií a prijmú potrebné opatrenia, ak takéto informácie sprístupňujú,

• akceptujú riziká v oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré vyplývajú z používania videokonferenčných služieb počas virtuálnych podujatí organizovaných v službe Zoom,

• akceptujú, že EUIPO nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú v dôsledku používania služby Zoom vrátane akýchkoľvek škôd spôsobených tretím stranám, ktoré vzniknú pri používaní alebo v dôsledku používania služby Zoom počas tohto podujatia,

• preberajú zodpovednosť za presnosť, úplnosť a relevantnosť všetkých informácií, ktoré poskytnú v rámci účasti na virtuálnom podujatí,

• nevyužijú virtuálne podujatie na prenos žiadneho obsahu, ktorý je nezákonný alebo obsahuje softvérové vírusy alebo podobné škodlivé prvky,

• akceptujú, že EUIPO sa vzdáva zodpovednosti za akékoľvek nezákonné používanie materiálov, ktoré na platformu nahrali používatelia alebo akákoľvek tretia strana,

• nebudú žiadať, aby EUIPO niesol zodpovednosť za problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pripojení na platformu a ktoré nemožno priamo prisúdiť EUIPO.